නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Æ,a ud¿ ñßig


wjYH øjH

 • Æ,d ud¿ .%Eï 750
 • ñßia l=vq fïi ye¢ 1 1$2
 • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1 1$2
 • lyl=vq f;a ye¢ 01
 • foysf.ä 02
 • rïfm - lrmsxpd
 • f.drl ìla 02
 • ri wkqj ¨Kq
 • l=re`ÿfmd;= lene,a,la
 • wuqñßia lr,a 03
 • r;= ¨kq f.ä 08
 • j;=r fldamam 1 1$2
 • fmd,af;,a fïi ye¢ 03
 • iqÿÆkq ìla 05idod.kakd wkaou

ud¿ fidaod msßisÿlr rjqï fm;s wdldrhg lmd ms,S.| bj;aùug foyshqI ñßld w;.d.kak' th mfilska ;nd ueá n÷kla ,sm ;nd fmd,af;,a oud r;=Ækqq" wuqñßia" iqÿÆkq lmd thg oud.kak' l=re÷ fmd;= lene,a, rïfm lrmsxpd o thgu oud f;ïmrdÿ lr .kak'

.ïñßial=vq lyl=vq ¨Kq iy f.drld len,s folo tu nªkg oud j;=r fldamam 1 1$2 tl;= lr lmd.;a ud¿ len,s ;eïfnk ;=re úkdä 15 la muK jid Whd .kak' miqj n÷k yer ye¢fkd.d j<| ,sfmka bj;g f.k fyd¢ka fid,jd kej; ,sfma ;nd Whd .kak' úkdä 10 lg miq ,sfmka bj;g .kak'


iQmfõ§
le¨ï iïm;a nd,iQßh


Oïñl fyajdjiï