නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

oelal .uka lkak ysf;k l=l=,a uia fvj,a


wjYH øjH

 • lgq rys; l=l=,a uia .%Eï 500
 • neo.ekSug f;,a
 • fpdma lr.;a iqÿÆkq iy b`.=re
 • fiar lene,a,la
 • f,dl= Ækq f.ä folla
 • ud¨ñßia lr,a 04
 • ,Slaia .%Eï 150
 • ;lald,s f.ähla
 • ¨Kq .ïñßia ri wkqj
 • ñßia l=vq f;a ye¢ 01
 • lE,s ñßia l=vq f;a ye¢ 01
 • ;lald,s fidaia fïi ye`È 03
 • fidahd fidaia fïi ye¢ 01
 • Thsiag¾ fidaia fïi ye¢ 01
 • idod.kakd wdldrh

  uq,skau l=l=,a uia ál len,s lr fidaod j;=r fírek miq thg ¨Kq l=vq iaj,amhla" .ïñßia l=vq iaj,amhla iy ñßial=vq iaj,amhla oud meh nd.hla muK ueßfkaÜ lr .eUqre f;f,a fyd`Èka neof.k th mfilska ;nd .kak' oeka Ndckhlg f;,a fïi ye`È 2 la muK oud th r;aùf.k tkúg thg iqÿÆkq" b.=re" Ækq" fiar ál oud rkajka mdg jk f;la nefokak yßkak' bkamiq thg ñßia l=vq" lE,s ñßia l=vq iy iSks iaj,amhla oud l,jï lr.kak' tu ñY%Khg neo .;a uia" fidaia j¾. ál iy Ækq álo oud fyd`Èka l,jï lr iaj,am fõ,djlska ,Slaia iy ud¨ ñßia" ;lald,s ál tl;= lr fyd`Èka l,jï lr ri moug ¨kqo tl;= lr <sfmka ìug f.k n÷klg oud lEu fïihg hjkak'

  .,alsiai uy fydag,fha iQmfõ§ wdpd¾h
  mì,sia o is,ajd

  iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr