ඉවුම් පිහුම්

fidfiacia fvj,a ri ujk wmQrej


wjYH øjH

 • whsia Èhfjk ;=re ;nd.;a fidfiacia 12 melÜ tlla
 • f,dl=jg lmd.;a ,Slaia .yl iqÿ rjqï fldgi
 • f,dl=jg lmd.;a ;lald,s f.ähla
 • f,dl= len,sj,g lmd.;a î Ækq f.ähla
 • ud¨ ñßia lr,a 02
 • ;lal,s fidaia fïi ye¢ 04
 • fidahd fidaia fïi yekaola
 • Ñ,s fmaiaÜ fïi ye¢ 01
 • ;,d.;a; iqÿ Ækq ìla 04
 • idod.kakd wdldrh

  fidfiacia lr,la lE,s 4 lg fjkak fidfiaÊ fiaru lmd.kak' f;,a fïi yekaola kkaiaála ;eáhl r;a fjkak ;nd thg fidfiacia tla lr neof.k mfilska ;nkak' ta kkaiaála mEka tlgu ;j f;,a f;a yekaola odf.k iqÿÆkq ál tl;= lrkak' Ækq" ud¨ ñßia tlal Ñ,sfmaiaÜ iy fidaia j¾. fol ñY% lr.kak' fyd¢ka l,jï jQ miqj fidfiacia" ;lal,s iy ,Slaia tl;= lr l,jï lrf.k" úkdählska muK <sfm;a ìug .kak'

  .,alsiai uy fydag,fha iQmfõ§ wdpd¾h
  mì,sia o is,ajd

  iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr