නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

‍frdaiaÜ g¾ls


wdikak fõ,djka(

 • 5 kg( meh 2 úkdä 15
 • 6 kg( meh 2 úkdä 35 - 45
 • 7 kg( meh 3
 • 8 kg( meh 3 úkdä 15 - 20
 • 9 kg( meh 3 úkdä 45 - 50
 • 10 kg( meh 4 úkdä 15 - 20


wjYH øjH

 • g¾ls 01
 • Ækq .%Eï 100
 • ie,aÈß .%Eï 100
 • lerÜ .%Eï 100
 • iqÿÆkq .%Eï 30
 • kejqï frdaiauÍ .%Eï 05
 • ¨Kq rys; ng¾ .%Eï 50
 • ¨Kq f;a ye|s .%Eï 10
 • l¿ .ïñßia ^wUrk ,o& .%Eï 04
 • lrdnqkeá ^wUrk ,o& .%Eï 03
 • fitAÊ fld< 06


idod.kakd wdldrh

m<uqj g¾ls tfla whsia iïmQ¾Kfhka bj;a lr.kak' bkamiq lvodis ;=jdj,ska msiod úh<d .kak'

miqj nv we;=f,a we;s wjhj bj;a lr mfilska ;nkak' ldur WIaK;ajfha uDÿ jQ ng¾" ¨Kq" .ïñßia" lrdnqkeá" fitAÊ fld<" frdaia uÍ ñY%lr g¾ls tfla iu we;=f,a fyd¢ka ;jrkak' msg; o fyd¢ka ;jrkak' iu ,sys,a lsÍug iy Tijkakg Tfí weÕs,s Ndú; lrkak'

bkamiq fuh fldgq yevhg lemQ lerÜ" ie,aÈß" f,dl= Ækq we;srE fílska ;eáhla u; ;nkak' uia wêl f,i msiSfuka wdrlaId lr .ekSu i|yd g¾ls ákaf*dhs,a j,ska wdjrKh lrkak' bkamiq by; § we;s ld, igyk wkqj Tnf.a g¾ls tl frdaia lr.kak' Tn msi.;a g¾ls tl rkajka meyeh .ekaùug Tnf.a Wÿk wxYl 220 g jeälr ákaf*dhs,a tl bj;a lr úkdä wgla oyhla msi.kak'

fuu g¾ls tl iu. wuq;a;kag ms<s.ekaùug fjkuu frdaia lr.;a t<j¿ Ndú; lr .kak' g¾ls tl háka ;snQ t<j¿ lsisúgl;a Ndú;hg fkd.kak' th Tnf.a Gravy tl idod .ekSu i|yd Ndú;d l< yel'

g¾ls Gravy tl idod .ekSu i|yd Tomato Paste fïi ye|s folla tl;= lr fyd¢ka ñY%lr .eUqre Ndckhl frdaia lr.kak' thg g¾ls tl háka ;enQ t<j¿ len,s iy fïoh bj;a l< g¾ls tflka jeyereKq Èhrh Ndú; lrñka wjYH muKg ¨Kq" .ïñßia fhdod fidaia tl idod fmrd.kak'

g¾ls tl fyd¢ka frdaia ù we;so hkak ;yjqre lr .ekSug g¾ls tfla ll=< iïnkaO jk ;ek msys ;=vl wdOdrfhka mÍlaIdlr n,kak'


n%kaÉ (Brunch) hkqfjka ye|skafjkafka WoEik wdydr fõ,;a oyj,a wdydr fõ,;a w;r;=r ,nd .kakd wdydr fõ,ls' Breakfast hk jpkfha uq,a wl=re folo Lunch hk jpkfha w. wl=re y;ro tl;=lr fuu jpkh Ndú;hg .efka' k;a;,a oskfha idod.kakd ls%iauia n%kaÉ tlg m%Odk jYfhka fuu lEu j¾. we;=<;a fõ'wdh;ksl m%Odk
;srir ixj¾Ok úOdhl iQmfõoS
Wos; bfrdaIka úfcaj¾Ok
;reú,d fydag,a iuQyh


Oïñl fyajdjiï