නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

me‚ oud frdaia l< jglald iy lcq iqma


wjYH øjH

 • jÜglald .%Eï 500
 • lrdnqkeá 04 - 05
 • iqÿÆkq .%Eï 30
 • lcq .%Eï 100
 • ó me‚ f;a ye|s 03
 • T,sõ f;,a f;a ye|s 1 1$2
 • frdaiauÍ w;= 1 1$2
 • ri wkqj ¨Kq
 • .ïñßia f;a ye|s 01
 • fmd,a lsß fldamam 1$2
 • j;=r fldamam 4 1$2


idod.kakd wdldrh

jÜglald fldgq yevhg lmdf.k thg ó me‚ oud l,jï lr fyd¢ka wkd .kak' thgu ¨Kq" .ïñßia iy frdaiauÍ oud fyd¢ka ñY% lr.kak' bkamiq wxYl 180 g r;a jqKq Wÿkl fuh frdaia lr.kak'

n÷kla ,sm ;nd thg ng¾" iqÿÆkq" Ækq iy frdaia lr.;a jÜglald len,s oud fyd¢ka msi.kak' bkamiq thg c,h o wjYH moug ¨Kq yd .ïñßia o oud frdaiaÜ lrmq lcq uo oud fyd¢ka íf,kaâ lr .kak' fuhg fmd,alsß w~q fldamam Nd.hla oud fyd¢ka ñY% lr msi.kak'


wdh;ksl m%Odk
;srir ixj¾Ok úOdhl iQmfõoS
Wos; bfrdaIka úfcaj¾Ok
;reú,d fydag,a iuQyh


Oïñl fyajdjiï