නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l%siauia msrjqu


wjYH øjH

  • ng¾ fïi ye|s 03
  • f,dl= Ækq f.ä 02
  • fílka .%Eï 300
  • y;= .%Eï 200
  • isyskaj lmd.;a fiaÊ 02
  • fidfiacia .%Eï 450
  • ÿUqre mdka .%Eï 400
  • ì;a;r 02
  • ¨Kq iy l¿ .ïñßia


idod.kakd wdldrh

u| WKqiqñka ng¾ iuÕ l=vdjg lemQ Ækq fyd¢ka msi.kak' thg fldgq yevhg lmd.;a fílka iy y;= tl;= lrkak' ;j;a úkdä 5 la th msif.k fidfiacia óÜ" .id.;a ì;a;r" ¨Kq" .ïñßia" l=vdjg lemQ ÿUqre mdka iy b;d isyskaj lmd.;a fiaÊ tl;= lr fyd¢ka ñY% lrkak'

th ma,diaála wdjrKhlska frda,a lr" ákaf*dhs,a tllskao wdjrKh lr .kak' bkamiq fuh o Tnf.a g¾ls tl iu. wxYl 180 l WIaK;aj Wÿkl úkdä 30 la mq¿iaid fm;s lmd ms<s.kajkak'


wdh;ksl m%Odk
;srir ixj¾Ok úOdhl iQmfõoS
Wos; bfrdaIka úfcaj¾Ok
;reú,d fydag,a iuQyh


Oïñl fyajdjiï