නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l%siauia mqäx


wjYH øjH

 • wdukaâ .%Eï 50
 • msisk ,o wem,a 02
 • ^lekaäâ mS,a& meÕsß fmd;= .%Eï 200 ^TfrkaÊ iy f,uka&
 • idÈlald f.ä 01 ^Tn thska y;frka ;=kla Ndú; lrkq we;&
 • uqoaormam,ï lsf,da.%Eï 01
 • msá .%Eï 140
 • kejqï iqÿ mdka .%Eï 100
 • iSks .%Eï 100
 • ì;a;r 03
 • n%ekaä f;a ye|s 02
 • ng¾ .%Eï 250


idod.kakd wdldrh

úYd, Ndckhla ;=< wdukaâ" wem,a" lekaäâ mS,a" idÈlald" uqoaormam,ï" msá" iSks" ì;a;r iy n%ekaä f;a ye|s 2 ñY% lrkak' oeka idod.;a ñY%Khg uDÿ jQ ng¾ áflka ál ñY% lr .kak'

idod.;a ñY%Kh we¨ñkshï Ndckhl oud th meh 5 la muK ;ïnd .kak' Tn idod.;a l%siauia mqäka tl k;a;,a Èkfha mehla WKqj;=frka kej; ;ïnd .kak'

Tnf.a l%siauia mqäka tlg lsisúfgl;a j;=r fkdhEug j. n,d .kak' bkamiq Tnf.a mqäka tl Wäka í/kaä j;alr thg .skaor ;nd tu oe,a, ksùug  fmr n%ekaä ng¾ iuÕ ms<s.kajkak'wdh;ksl m%Odk
;srir ixj¾Ok úOdhl iQmfõoS
Wos; bfrdaIka úfcaj¾Ok
;reú,d fydag,a iuQyh


Oïñl fyajdjiï