නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l%siauia l=lSia


wjYH øjH

 • ldur WIaK;ajhg uDÿ lr.;a ¨Kq rys; ng¾ .%Eï 145
 • ÿUqre iSks .%Eï 150
 • i,a*¾ fkdl< fud,eiia
 • .%Eï 200
 • ì;a;r 01
 • (CSC) msßisÿ jeks,d idrh
 • f;a ye|s 01
 • msá .%Eï 440
 • fílsx fidavd f;a ye|s 01
 • ¨Kq f;a ye|s 1$2
 • bÕ=re fïi ye|s 01
 • l=re÷ fïi ye|s 01
 • .ïñßia f;a ye|s 1$2
 • lrdnqkeá f;a ye|s 1$2


idod.kakd wdldrh

Ndckhl ng¾ ál uDÿ lr.kak' thg ÿUqre iSks" fud,eiia iy jeks,d idrh tl;= lr fyd¢ka ñY% lrkak" bkamiq thg ì;a;r oud fyd|g îÜ lr.kak' fjku Ndckhl msá" fílska fidavd" ¨Kq" bÕ=re" l=re÷" .ïñßia iy lrdnq keá fyd¢ka ñY% lr.kak' msá .=,sh ;rula >k iy ;rula wef,k iq¿ jkq we;'

fuh fldgia y;rlg fjka lr fyd|g fmd,s;Ska ljfrlska T;d YS;lrKfha ;nkak' fuh meh 12 la muK YS;lrKfha ;eìh hq;=h' meh 12 lska muK miqj th YS;lrKfhka f.k wÕ,a ld,l muK >klu jk f;la msá w;=rd frda,sx mska tllska ;=kS lr.kak'

bkamiq Tn leu;s wdldrfha yev;, iys; lg¾ j,ska l=lSia lmd.kak' b;=re jQ msá .=,sh kej; ñY%lr kej; iu;,d lr l=lSia idod .; yel' oeka wxYl 160 l WIaK;ajfha Wÿkl úkdä kuhla oyhla muk mq¿iaid .kak' oeka Tn leu;s wdldrhlg yev.kajd ms<s.kajkak'


wdh;ksl m%Odk
;srir ixj¾Ok úOdhl iQmfõoS
Wos; bfrdaIka úfcaj¾Ok
;reú,d fydag,a iuQyh


Oïñl fyajdjiï