නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

me‚ iu. frdaia lr.;a lerÜ


wjYH øjH

  • lerÜ .%Eï 500
  • óme‚ fïi ye¢ 04
  • ¨Kq l=vq fïi ye¢ 1$2
  • l=vqlr.;a .ïñßia fïi ye¢ 1$8
  • kejqï y¾íia 1$4
  • T,sõ Ths,a fïi ye¢ 02


idod.kakd wdldrh

lerÜ w, fyd¢ka fidaod msßiqÿ lr f.k th iqoaolr Tn leu;s yevhlg f,dl=jg lmd.kak' thg by; i|yka ish¨u oE tlalr fyd¢ka l,jï lr r;a jqK Wÿkl úkdä 40 la WIaK;ajh wxYl180 la frdaia lr.kak'wdh;ksl m%Odk
;srir ixj¾Ok úOdhl iQmfõoS
Wos; bfrdaIka úfcaj¾Ok
;reú,d fydag,a iuQyh


Oïñl fyajdjiï