නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

kejqï y¾íia iu. frdaiaÜ lr .;a n;,


wjYH øjH

  • n;, .%Eï 500
  • kejqï y¾íia fïi ye¢ 1$4
  • ¨Kq l=vq fïi ye¢ 1$2
  • .ïñßia l=vq 1$8
  • T,sõ Ths,a fïi ye¢ 02


idod.kakd wdldrh

n;, w, ál fyd¢ka fidaod fmd;= bj;a lr f,dl= len,s j,g lmd .kak' thg msßiqÿ lr ySkshg lmd.;a kejqï y¾íia iu. by; i|yka ish¨u oE tlalr fyd¢ka l,jï lr r;a jqK Wÿkl úkdä 35 la WIaK;ajh wxYl 180 hgf;a frdaia lr.kak'wdh;ksl m%Odk
;srir ixj¾Ok úOdhl iQmfõoS
Wos; bfrdaIka úfcaj¾Ok
;reú,d fydag,a iuQyh


Oïñl fyajdjiï