නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

biafida fnda,


wjYH øjH

  • biaika .%Eï 300
  • ì;a;r iqÿ uo 02
  • .ïñßia .%Eï 05
  • ySkshg lmd.;a Ækq .%Eï 30
  • ySkshg lmd lmd .;a wuq ñßia lr,a 03
  • fldakamsá .%Eï 50
  • iïmQ¾K ì;a;r 03
  • mdka l=vq .%Eï 150
  • neo .ekSug f;,a


idod.kakd wdldrh

biaika fmd;= whska lr fyd¢ka wUrdf.k iqÿiq Ndckhlg oud Bg isyskaj lmd.;a Ækq" wuq ñßia" ¨Kq yd ish¨u øjH iuÕ fyd¢ka ñY% lr.kak'

fuu ñY%Kh foys f.ähl m%udKfhka fnda, idod w;ska ;rula ;=kS lr ms<sfj,ska fldakamsá" ì;a;r idre yd mdka l=vqj, ;jrd r;a jQ .eUqre f;f,a neo.kak'


úOdhl iqmfõ§
foaYSh wdydrmdk .fõYl
iqð;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr