නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l%siams *%‍rhsâ Ñlka


wjYH øjH

  • l=l=,a uia .%Eï 500
  • wUrd.;a bÕ=re .%Eï 10
  • wUrd.;a iqÿÆkq .%Eï 20
  • wUrd.;a r;=Ækq .%Eï 10
  • .ïñßia l=vQ .%Eï 50
  • ñßia l=vq .%Eï 10
  • moug ¨Kq
  • yd,a msá .%Eï 100
  • neo .ekSug f;,a


idod.kakd wdldrh

l=l=,a uia fmdä lE,sj,g lmd .kak' wk;=rej tAjd iqÿiq Ndckhlg oud bÕ=re" iqÿÆkq" ¨Kq iy ñßia l=vq" .ïñßia l=vq wdÈh oud fyd¢ka iSika lr meh Nd.hla muK mfilska ;nd .kak' wk;=rej l=l=,auiaj,g yd,a msá tl;= lr kej;;a fyd¢ka l,jï lr.kak' bkamiqj r;a jQ .eUqre f;f,a rkajka mdg jk;=re fyd¢ka neo.kak'


úOdhl iqmfõ§
foaYSh wdydrmdk .fõYl
iqð;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr