නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mqrjd.;a nKavlald nÿu


wjYH øjH

  • nKavlald .%Eï 300
  • wUrd.;a ud¿ .%Eï 150
  • ySkshg lmd.;a fldÉÑ .%Eï 10
  • ySkshg lmd.;a r;=Ækq .%Eï 20
  • moug ¨Kq
  • .ïñßia l=vq .%Eï 05
  • yd,amsá .%Eï 100
  • ì;a;r 02
  • neo .ekSug f;,a


idod.kakd wdldrh

;rula ,má fmdä nKavlald lr,a f.k folg m,d weg iy uo bj;a lr.kak' wk;=re wUrd.;a ud¿" Ækq" fldÉÑ yd ¨Kq" .ïñßia fyd¢ka wkd.kak' wk;=rej folg m,d.;a nKavlald j,g uq,ska ilid .;a ud¿ ñY%Kh mqrjd ì;a;r iqÿ iy ly uoh fydÈka .id tys .s,ajd yd,a msá ;jrd .eUqre f;f,a neo.kak'


úOdhl iqmfõ§
foaYSh wdydrmdk .fõYl
iqð;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr