නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

*%hsâ fmdgefgda fõ*ia


wjYH øjH

  • ;rul w, f.ä .%Eï 500
  • lv, msá .%Eï 50
  • ySkshg lmd.;a mdia,s .%Eï 20
  • ¨Kq moug
  • ñßia l=vq .%Eï 05
  • .ïñßia l=vq .%Eï 05
  • neo .ekSug f;,a


idod.kakd wdldrh

w, fmd;= msáka fydÈka fidaod tl w, f.ähla lE,s wglg ^;Sre f,i&lmd .kak' fuu w, len,s ¨Kq" .ïñßia" ñßia l=vq wdÈh oud fyd|ska wkd.kak' wjYH fjf;d;a j;=r iaj,amhla oud wkd.kak' wk;=rej .eUqre f;f,a moug neof.k WKq WKqfõu lEug .kak'


úOdhl iqmfõ§
foaYSh wdydrmdk .fõYl
iqð;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr