නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l%siauia fjÔgn,a ie,â


wjYH øjH

  • i,do fld< .%Eï 100
  • r;= mdg fn,afmm¾ .%Eï 50
  • fld< mdg fn,afmm¾ .%Eï 50
  • ly mdg fn,a fmm¾ .%Eï 50
  • fld<mdg msms[a[d .%Eï 100
  • r;= f.djd .%Eï 50
  • rglcq .%Eï 50
  • úh<sñÈ .%Eï 50
  • ufhdksia fidaia ñ,S 100
  • moug ¨Kq


idod.kakd wdldrh

ish¨ t<j¿ fidaod msßisÿ lr ySkshg lmd .kak'

iqÿiq Ndckhlg oud thg ¨Kq" lcq" ñÈ wdÈh yd ufhdksia fidaia tl;+ lr fyd`Èka ñY% lrkak'

wk;=rej YS;lrKhl mehla muK ;nd ms<s.kajkak'
wdydr .fõYl
úOdhl iQmfõ§
iqð;a wdßhr;ak

m%ùK iqmfõÈks
jre‚ fmf¾rd
VARUNI SCHOOL OF 
HOME SCIENCE   

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr