නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ðkac¾ Ñlka


wjYH øjH

 • l=l=,a uia .%Eï 750
 • r;=Ækq .%Eï 200
 • iqÿ ÆkQ .%Eï 15
 • b`.=re .%Eï 25
 • l=l=,a uia ne§ug f;,a
 • lE,s ñßia f;a ye¢ 02
 • ;lald,s fidaia fïi ye| 5
 • fidahd fidaia fïi ye¢ 01
 • iSks f;a ye¢ 01
 • moug ¨Kq
 • fldaka msá .%Eï 50


idod.kakd wdldrh

l=l=,a uia fmdäjg lmd.kak'

th iqÿiq Ndckhlg oud Bg ¨Kq moug" .ïñßia"fldaka msá wdÈh oud fydÈka iSika lr r;a jQ .eUqre f;f,a neo.kak'

oeka neo.;a l=l=,a uia mfilska ;nd fjk;a Ndckhla ,sm ;nd thg f;,a fïi yekaola muK tl;= lr r;ajk úg iqÿ Ækq" b`.=re"wdÈh oud f;ïmrdÿ lr.kak' thg iSks yekaola yd fidaia tl;+lrkak' Bgu m<uqj neo.;a l=l=,a uia o ñY%lr fïihg hjkak'


wdydr .fõYl
úOdhl iQmfõ§
iqð;a wdßhr;ak

m%ùK iqmfõÈks
jre‚ fmf¾rd
VARUNI SCHOOL OF 
HOME SCIENCE   

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr