නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lcq f.dajd u,a jExckh


wjYH øjH

 • lcq uo .%Eï 200
 • f.dajd u,a .%Eï 300
 • r;= Ækq .%Eï 50
 • iqÿÆkq .%Eï 10
 • lrmsxpd b;s 01
 • ly l=vq f;a ye`È 1$2
 • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 01
 • W¿yd,a f;a ye`È 1$2
 • Èh lsß w`vq fldamam 02
 • ñá lsß w~q fldamam 01
 • wuq ñßia lr,a 04
 • wn weg f;a ye¢ 1$2
 • f;,a fïi ye¢ 3


idod.kakd wdldrh

lcq meh folla muK j;=f¾ oud fmd`.jd .kak'^wuq lcq kï wjYH fkdfõ&

f.dajd u,a fmdäjg lmd .kak' iqÿiq Ndckhla ,sm ;nd thg f;,a oud r;ajk úg thg lrmsxpd"wn" iqÿ Ækq" r;=Ækq rïfm oud f;ïmrdÿ lr.kak'

thg fmdäjg lmd.;a f.dajdu,a oud ñY%lr f;ïmrdÿ fjkakg yßkak'

Bg wksla øjH yd Èh lsß tl;= lr ysfokakg yßkak'Èh lsß ñÿkq miq Bg ñá lsß tl;= lr fyd¢ka l,jï lr W;=rkakg yer ,sfmka nd .kak'wdydr .fõYl
úOdhl iQmfõ§
iqð;a wdßhr;ak

m%ùK iqmfõÈks
jre‚ fmf¾rd
VARUNI SCHOOL OF 
HOME SCIENCE   

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr