නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

t<j¿ lyn;aa


wjYH øjH

 • lSß iïnd .%Eï 750
 • ySkshg lmd.;a nKavlald .%Eï 50
 • lmd.;a oU,d .%Eï 50
 • lmd.;a uElr,a 50
 • ñálsß w`vq fldamam 1$2
 • wUrd.;a b`.=re iqÿÆkq .%Eï 10
 • t<.sf;,a fïi ye¢ 02
 • moug ¨Kq
 • lrmsxpd b;s 02
 • ;,d.;a fiar .ia 02
 • ;,d.;a iqÿ Ækq ìla 04
 • l=reÿ lene,a,la
 • tkid,a weg 3-4
 • ly l=vq f;a ye¢ 1$2


idod.kakd wdldrh

Ndckhla ,sm ;nd thg f;,a iaj,amhla tl;= lr r;ajk úg ;,d.;a iqÿ Ækq" b`.=re"fiar oud f;ïmrdÿ lr.kak' thg ñálsß iaj,amhla tl;=lr t<j¿ ñY%lr ;eïfnkakg yßkak'

idudkH wdldrhg n; msi.kak n;g j;=r ;shoaÈ thg ly ñY% lr .kak'

ñálsß j,ska ;ïnd.;a t<j¿ n;g tl;=lr fyd`Èka l,jï lr .kak'
^f;ïmrdÿjg ì;a;r fol;=kla tl;= lr ilia lr .kakgo yels hs&wdydr .fõYl
úOdhl iQmfõ§
iqð;a wdßhr;ak

m%ùK iqmfõÈks
jre‚ fmf¾rd
VARUNI SCHOOL OF 
HOME SCIENCE   

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr