නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Ñlka ú;a rhsia


wjYH øjH

  • l=l=,a uia .%Eï 500
  • ndiau;s yd,a lsf,d 01
  • rïfm"lrmsxpd" lrdnqkeá lsysmhla"fiar"
  • f,dl= Ækq f.ä 01
  • uqojk ,o lsß
  • w~q fldamam 01
  • moug ¨Kq
  • wjYH kï iqma leg 02
  • ;,d.;a b`.=re iqÿ Ækq fïi ye¢ 01
  • ieriSug neo.;a lcq" .%SkamSia"ma,ïia


idod.kakd wdldrh

m<uqfjka u l=l=,a uia fidod len,sj,g lmd .kak' thg ;,d.;a lrdnqkeá" ¨Kq"j;=r oud ;ïnd .kak' bkamiqj uiaál bj;a lr j;=r ál n;a Whd.kak g m%fhdackhg .kak'

iqÿiq Ndckhlg ud.ßka fyda f;,a oud r;a jQ miq rïfm"lrmsxpd"fiar" lr`ouqx.=" lrdnqkeá" l=re`ÿ fmd;="yd ;,d.;a wuq bÕ=re tl;=lr f;ïmrdÿ lr.kak' Bgu uqojk ,o lsß w~q fldamamh oud ima leg tl;=lrkak'bkamiq fidaod.;a iy,a ál tl;=lr ¨Kq moug oud Bgu l=l=,a uia ;ïnd .;a j;=ro tl;=lr n; Whd.kak'

n;a bÿKq miq ly" r;=fld< j¾Kl tl;=lr ;ekska ;ek n;a weg mdg lr .kak'

m<uqfjka ilia lr.;a uia len,s ál neo.kak' thg ;lald,s fidaia álla ñY% lrkak'

Whd.;a n;a iqÿiq §ishlg oud leu;s wdldrhlg lcq" ma,ïia" .%SkamSia wdÈh tl;= lr irid .kak'wdydr .fõYl
úOdhl iQmfõ§
iqð;a wdßhr;ak

m%ùK iqmfõÈks
jre‚ fmf¾rd
VARUNI SCHOOL OF 
HOME SCIENCE   

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr