නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

*sIawekaâ fm%dlais ú;a Ñ,s fmaiaÜ


wjYH øjH

  • ;,m;a ud¿ .%Eï 250
  • biaika .%Eï 250
  • Ñ,s fidaia fïi ye¢ 3
  • fidahd fidaiaa fïi ye¢ 01
  • wuq b`.=re$iqÿ Ækq fïi ye¢ 01
  • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 01
  • ¨Kq ri wkqj
  • iSks f;a ye¢ 11$2
  • ne§ug f;,a


idod.kakd wdldrh

;,m;a ud¿ fidaodf.k ;rula len,sj,g lmdf.k .eUqre f;f,a neo.kak'

biaika o fmd;= bj;a lr .eUqre f;f,a neo.kak'

fjk;a n`ÿklg f;,a álla oud ,sm ;nkak' thg ,shd.;a b`.=re" iqÿ Ækq"tl;= lrkak' thgu Ñ,s fidaia ;lald,s fidaia "fidhd fidaia

.ïñßia l=vq tl;= lrkak' wjidkfha neo.;a ud¿ yd biaika tl;= lrkak'wdydr .fõYl
úOdhl iQmfõ§
iqð;a wdßhr;ak

m%ùK iqmfõÈks
jre‚ fmf¾rd
VARUNI SCHOOL OF 
HOME SCIENCE   

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr