නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fíla lr.;a ud¿ ñßia


wjYH øjH

 • ud¿ ñßia lr,a lsysmhla
 • ud¿"uia" biaika .%Eï 250
 • f,dl= Ækq f.ä 01
 • ¨Kq ri wkqj
 • .ïñßia ri wkqj
 • ñßia l=vq ri wkqj
 • ;lald,s fmaiaÜ álla
 • ng¾ iaj,amhla
 • lsß w~q fldamam 1$2
 • Öia lene,a,la
 • f;,a


idod.kakd wdldrh

ud¿ ñßia lr,a folg m,d weg bj;alr .kak'tajd *hsfrlaia fyda flala ;eáhl ;nd .kak'

Ndckhla' ,sm;nd thg ud¿"uia fyda biaika fmdähg lmd f;,g oukak'th álla nefok úg lmd .;a f,dl= Ækq" wuq ñßia" wjYH kï ie,aÈß álla ri wkqj ¨Kq" .ï ñßia"yd ñßia l=vq álla ñY% lrkak'

uq,ska m,d .kak ,o ud¿ ñßia j,g fuu ñY%Kh mqrjd .kak'

;ïnd .;a w, fyd¢ka fmdälr thg ng¾"¨Kq Öia" .ïñßia l=vq yd lsß iaj,amhla tl;= lr l%Sï tlla f,i idod.kak

mhsmska nE.a tllg f,dl= fkdi,a tlla oud mqrjd.;a ud¿ ñßia lr,g È.g oukak' Bg Wäka fidaia yd Öia iaj,amhla oud W`ÿkl úkdä oyhla myf<djla muK fõ,d fíla lr.kak'


wdydr .fõYl
úOdhl iQmfõ§
iqð;a wdßhr;ak

m%ùK iqmfõÈks
jre‚ fmf¾rd
VARUNI SCHOOL OF 
HOME SCIENCE   

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr