නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fpdla,Ü n%jqkSia


wjYH øjH

  • ì;a;r 02
  • msá fldamam 1$2
  • fílskamjqv¾ f;a ye`È 1$4
  • ¨Kql=vq f;a ye`È 1$4
  • CSC jeks,d idrh f;a ye¢ 2
  • iqÿiSks fldamam 01
  • frdaialr.;a fldÜgïnd uo .%Eï 80
  • ¨Kqrys; ng¾ fldamam 1$2
  • fldfldajd mjqv¾ .%Eï 30idod.kakd wdldrh

ng¾"iSks" fldfldajd mjqv¾" ¨Kq Ndckhg oud b;d wvq.skaof¾ vn,a fndhs,a lr.kak' ng¾ fyd¢ka Èhfjk ;=re fuh fyñka l,jï lr.kak n÷k WKqiqfuka bj;g f.k thg jeks,d tl;= lr.kak' bkamiq thg ì;a;r tlska tl ne.ska tl;=lr ñY% lr.kak' ì;a;r tl;= lr.;a miqj thg fojrla y,d.;a mdka msá" frdaia lr iqoao lrlen,s j,g lmd.;a fldÜgïnd uo áflka ál tl;= lr lj,ï lr.kak' fuh w;ska fyda hand mixer tllska jqjo l,jï lr.; yel' ng¾fmam¾ tlla oud .;a fílska fÜ% tll WIaK;ajh wxY 160 hgf;a úkdä 20-25 w;r ld,hla mq¿iaid.kak bkamiq fuh fyd¢ka ksjqKq miq wêYS;lrKhl meh;=kla muK ;nd Tng wjYH m%udK len,sj,g lmd .kak


wdh;ksl m%Odk
;srir ixj¾Ok
úOdhl iQmfõ§
WÈ; bfrdaYka úfÊj¾Ok
;re ú,d fydag,a iuQyh

Oïñl fyajdjiï