නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

CHIA SEED & MANGO Pudding


wjYH øjH

  • fmd,alsß fldamam 1 1$2
  • chia seed fïiye¢ 4
  • fyd¢ka bÿKq wU f.ä 2
  • óme‚ fïi ye¢ 3
  • fmd;a; rys; jÜglald weg fïi ye¢ 03


idod.kakd wdldrh

fyd¢ka fidaod úh<d .;a .eUqre n`ÿklg fmd,alsß" chia seed" ó me‚" oud fyd¢ka lj,ï lr meh ;=kla muK YS;lrKfha ;nkak fyd¢ka bÿKq wU l=vd len,sj,g lmd .kak' ùÿre fldamam y;rlg Tn l,ska idod.;a chia seed coconut ñY%Kfhka álla oud bkamiq wU len,s f,ah¾ tlla oud.kak" kej; chia seed coconut ñY%Kho bkamiqj fmr mßÈ lmd .;a wUo kej; fufia Tnf.a ùÿre y;rg oud.kak ms<s.ekaùug fmr frdaia lr.;a fmd;=rys; jÜglald weg l=vdjg lmd Wäka w;=rd ms<s.kajkak


wdh;ksl m%Odk
;srir ixj¾Ok
úOdhl iQmfõ§
WÈ; bfrdaYka úfÊj¾Ok
;re ú,d fydag,a iuQyh

Oïñl fyajdjiï