නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

pQfrdaia


wjYH øjH

  • ì;a;r 01
  • mdkamsá fldamam 01
  • l=re÷ l=vq f;a ye¢ 1 1$4
  • iqÿ iSks fïi ye¢ 10
  • idÈlald l=vq f;a ye¢ 1$4
  • ¨Kq l=vq f;a ye¢ 1$4
  • iS tia iS jeks,d idrh f;a ye¢ 2
  • ¨Kqrys; ng¾ fldamam 1$4
  • c,h fldamam 01


idod.kakd wdldrh

j;=r" ng¾" iSks" ¨Kqj,g l,jï lr uo .skaof¾ fndhs,a lr.kak' bkamiq  b;d wvq .skaof¾ idod.;a ñY%Khg msá áflaka ál tl;= lrkak' ta i|yd rn¾ yekaola fyda ,S yekaola mdúÉÑ lsÍu b;d iqÿiq fõ'

fyd`Èka msi.;a miq ksfjkakg úkdä my<jla muK mfilska ;nkak' hka;ï riakh ;sfnoa§ thg ì;a;r iy jeks,d idrh tl;= lr.kak'

fuh hand mixer tll wdOdrfhka fyd`Èka îÜ lr .kak ^Tn ñY% lroa§ fuh lefvk iq¿ njla Tng fmfkhs kuq;a Tn th È.gu ñY% lrkak ^miqj th tlg ñY% jkq we;&

oeka Tn idod.;a ñY%Kh iagd¾ fkdi,h iúlr .;a mhsmska nE.a tllg oudf.k fyd¢ka r;a jQ f;,a n÷klg fuh pipe lr.ksñka wjYH m%udKhg l;=rlska lmd .kak fyd¢ka neÿKq miq Tnf.a churros f;,a n÷k Wvg u;=fõ bkamiq th mßiaiug f;,aál fírd l,ska idod.;a l=re÷ l=vq iy fldamam Nd.hl iSks ñY%Khu; ;jrd ms<s.kajkakwdh;ksl m%Odk
;srir ixj¾Ok
úOdhl iQmfõ§
WÈ; bfrdaYka úfÊj¾Ok
;re ú,d fydag,a iuQyh

Oïñl fyajdjiï