නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

n;, lsrg


wjYH øjH

 • n;, .%Eï 400
 • fmd,a nEhl ñálsß
 • iy Èhlsß
 • wuqñßia lr,a 03
 • rïfm len,a,la
 • lrmsxpd b;s01
 • l=reÿ fmd;= len,a,la
 • wn weg iaj,amhla
 • .ïñßia ri wkqj
 • f;,a fïi yeka|la
 • ¨Kq ri wkqj
 • wuq;=kmy f;a ye¢ 1$2
 • lyl=vq iaj,amhla
 • ;,d .;a r;=Ækq f.ä 06


idod.kakd wdldrh

n;, f.k tys msg fmd;a; bj;a lr fidod ;rul len,sj,g lmd .kak' iqÿiq m%udKfha ueá j,olaf.k thg lmd.;a n;, lrmsxpd"rïfm" l=reÿ" ;=kmy"y;rg m,d.;a wuqñßia ;,d.;a r;=Ækq'wdÈh tl;=lr Èh lsfrka n;, ;eïîug ,sm ;nkak'ógu lyl=vq" ri wkqj ¨Kq o tl;= lrkak'

n;, ;eïîf.k tk úg ñálsß tl;=lr leg fkd.efik ish yeÈ .dñka Whd .kak'th ,sfmka nd fjk;a iqÿiq Ndckhla ,sm ;nd thg f;,a oudr;a jqúg wn weg lsysmhla oud lrlrjd n;,j,g tl;=lrkak tys rih jeä lr .; yelshs'wdpd¾h mì,sia is,ajd

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr