නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

n;, frdá


wjYH øjH

  • n;, .%Eï 250
  • wdgmsá .%Eï 250
  • moug ¨Kq
  • fmd,af;,a iaj,amhla
  • fmd,a nEhl fmd,a


idod.kakd wdldrh

n;, ;ïnd fmd;= bj;a lr.kak' th w;ska fmdälr fyda f.%aÜlr.kak'

thg fmd,a yd wdgmsá moug ¨Kq oud j;=r iaj,amhla oud mougwkd.kak' msá fud,sh mehla yudrla jid ;nkak'

;rul fldgia lvd .=,s idodf.k fyd¢ka ;=kSlr frdà;eáh ,sm ;nd th r;a jQ miq frdáh Bg oud fyd¢ka fome;a; mq¿iaid .kak' msá fuda,sh wkd.ksoa§ thg ì;a;rhla o tl;=lr .;yelsh'&wdpd¾h mì,sia is,ajd

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr