නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

.fï rig n;, jExckh


wjYH øjH

 • n;, .%Eï 250
 •  ñá fmd,a lsß w~q fldamam
 • Èh ñálsß w`vq fldamam 1 1$2
 • lrmsxpd b;s 01
 • rïfm len,a,la
 • l=re`ÿ fmd;= len,a,la
 • wuqñßia lr,a 03
 • wuq;=kmy f;a ye¢ 1$2
 • neomq ;=kmy f;a ye¢ 1$2
 • W¿yd,a f;a ye¢ 1$4
 • úh<s ñßia lr,a 02
 • moug ¨Kq
 • ly iaj,amhla
 • f;,a fïi ye¢ 02
 • wn f;a ye¢ 01


idod.kakd wdldrh

m<uq j n;, iqoaolr ;rula len,sj,g lmd .kak' iqÿiq Ndckhla f.k ^ ueá j,olakï jvd iqÿiq hs&thg n;, oud Bg Èhlsß tl;= lrkak'Bgu ;=kmy"W¿yd,a" wuq ñßia"rïfm lmd.;a Ækq wdÈh tl;=lr ;eïfnkakg yßkak' Bg ñálsßo tl;= lrkak'n;, fyd`og ;eïnqKq miq ,sfmka nd fjk;a Ndckhla ,sm ;nd thg f;,a fïi ye¢ 02 oud thg wn tl;= lrkak'Bgu fpdma lr.;a iqÿ Ækq'îÆkq ^r;=Ækq we;skï jvd iqÿiq hs&úh<s ñßia tl;=lr f;ñmrdÿ lr n;, jExckh g tl;=lr fyd`Èka ñY% lr.kak'wdpd¾h mì,sia is,ajd

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr