නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

n;, f;ïmrdÿj


wjYH øjH

  • n;, .%Eï 250
  • wuqñßia lr,a 4 ^y;rg m,d.;a&
  • lrmsxpd b;s 01
  • rïfm len,a,la
  • l=re`ÿ fmd;= len,a,la
  • .ïñßia f;a ye¢ 01
  • ¨Kq ri wkqj
  • lE,s ñßia fïi ye`È 04
  • ¨kq .%Eï 50
  • f;ïmrdÿ jg f;,a


idod.kakd wdldrh

n;, fidaodf.k ;rul len,s lmd .kak'iqÿiq Ndckhla ,sm ;nd thg n;, oud j;=r tl;=lr ;ïnd.kak'fuysÈ n;, ;ïnd .ekSfïÈ Bg ly iaj,amhla tl;= lr .kak' n;, ;eïnqKq miq j;=r bj;a lr n;, Ndckhlg oud ksjqKq miq fmd;a; bj;a lr n;, len,s fmdäù fkdhk f,i h<s lmd .kak' ;j;a iqÿiq Ndckhla ,sm ;nd thg f;,a fïi ye¢ y;r tl;=lr Ækq" n;, tl;=lr f;ïmrdÿ lr.kak'' tA iu`.u rïfm lrmsxpd l=reÿ fmd;="Ækq'iqÿ¨kq isyskaj lmd tl;=lr .kak' fuysÈ .ïñßia lE,sñßia tl;=lrkak'tys ier Tfí wjYH;djh wkqjhs' Bgu ¨Kq o tl;=lrkak' fï ish,a, ñY% lsÍfï§ n;, len,s fmdäù fkdhk f,i ñY% lr.kak ie,ls,su;a jkak'


wdpd¾h mì,sia is,ajd

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr