නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l%siams rihg l;=reuqrex.d u,a


wjYH øjH

  • l;=reuqrex.d u,a .%Eï 250
  • ì;a;r 02
  • mdkamsá .%Eï 100
  • fmd,af;,a
  • lyl=vq f;a ye¢ 01
  • ri wkqj ¨Kq
  • ñßia l=vq f;a ye¢ 1$2


idod.kakd wdldrh

l;=reuqrex.d u,aj, fm;s fjka fkdjkfia ueo kdráh bj;alr fyd¢ka fidaod j;=r fífrkakg ;nkak' ì;a;r fyd¢ka îÜlr mdkamsá" ¨Kq" ly" ñßia l=vq thg oud Wl= negrhla idod .kak' f;,a ,sm ;nd r;a jQ miq fidaod j;=r fírd .;a l;=re uqrex.d u,a idod.;a negrfha oud fyd¢ka ±jfgkakg yer .eUqre f;f,a rkajkamdg jk;=re ne|.kak'iQmfõ§
iïm;a Wohx. fmf¾rd
THE RITZ - CARLTON fydag,h

Oïñl fyajdjiï