නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l;=reuqrex.d u,a jExckh


wjYH øjH

 • l;=reuqrex.d u,a .%Eï 250
 • Wïn,lv lE,s .%Eï 50
 • r;= Ækq f.ä 10
 • rïfm - lrmsxpd
 • fmd,alsß fldamam 01
 • ly f;a ye¢ 1$2
 • W¿yd,a f;a ye¢ 1$2
 • ri wkqj ¨Kq
 • iqÿ Ækq ìla 02
 • wuqñßia lr,a 02
 • ñßial=vq f;aye¢ 1$2
 • l=re÷ fmd;= lene,a,la
 • ;=kmy f;a ye¢ 1$2


idod.kakd wdldrh

l;=reuqrex.d u,a iqoao lr fidaod .kak' r;= Ækq" wuq ñßia" iqÿ Ækq ueá n÷klg oudf.k thg lrmsxpd iy Wïn,lv len,s ál yer wfkla ish¨u øjH iu`. fmd,alsßo tl;= lr ,sfma ;nd fyd¢ka W;=rjd .kak' lsß fyd¢ka W;=rdf.k tkúg l;=reuqrex.d u,a iy Wïn,lv len,s tl;= lr ;rula yskaojd .kak'


iQmfõ§
iïm;a Wohx. fmf¾rd
THE RITZ - CARLTON fydag,h

Oïñl fyajdjiï