නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l;=reuqrex.d u,a Tï,Ü


wjYH øjH

  • l;=reuqrex.d u,a
  • .%Eï 250
  • ì;a;r 04
  • f,dl= Ækq f.ä 01
  • wuqñßia lr,a 04
  • lrmsxpd
  • ri wkqj ¨Kq
  • lyl=vq iaj,amhla
  • fmd,a f;,a fïi ye¢ 04
  • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 02


idod.kakd wdldrh

l;=reuqrex.d u,aj, we;s fld< meye;s kdráh bj;a lr u,afm;s fjkalr fidaod j;=r fírdf.k isyskaj ,shd .kak' ¨Kq" wuqñßia iy lrmsxpd o ta wdldrhgu lmd .kak' ì;a;r fmk k`.sk ;=re fyd¢ka îÜ lr lmd.;a ish¨u foa thg oud .ïñßia" ly" ¨Kq tl;= lr lj,ïlrf.k mEka tlla ,sm ;nd thg fmd,af;,a oud idod.;a ñY%Kh fldgia jYfhka tl;= lr Tï,Ü idod.kak' l;=reuqrex.d u,a ;eïfnk f,i fome;a; oud .ekSug u;l ;nd .kak'


iQmfõ§
iïm;a Wohx. fmf¾rd
THE RITZ - CARLTON fydag,h

Oïñl fyajdjiï