නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l;=reuqrex.d u,a f;ïmrdÿj


wjYH øjH

  • l;=reuqrex.d u,a .%Eï 250
  • Ækq fld< .%Eï 100
  • f,dl= ÆKq f.ähla
  • ud¿ñßia lr,a 02
  • fmd,af;,a
  • ri wkqj ¨Kq
  • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2
  • iqÿ Ækq ìla 02
  • lrmsxpd
  • lE,s ñßia f;a ye¢ 01


idod.kakd wdldrh

l;=reuqrex.d u,a iqoaor lr uf,a fm;s fjkalr f.k fyd¢ka fidaod j;=r fífrkakg yßkak' Ækq" ud¿ñßia" iqÿÆkq iy Ækq fld< lmd.kak' n÷k;a ,sm;nd fmd,a f;,a tl;= lr r;a jQ miq lmd.;a Ækq" ud¿ñßia" iqÿÆkq iu`. .ïñßia lE,sñßia lrmsxpd tl;= lr f;ïmrdÿ lr .kakd w;r ;=r l;=reuqrex.d u,a o tl;= lr n÷k mshklska jid u,aál ;eïfnkakg yßkak' wjidkfha Ækq fld< isyskaj lmd idod.;a f;ïmrdÿjg oud úkdä follska ,sfmka bj;g .kak'


iQmfõ§
iïm;a Wohx. fmf¾rd
THE RITZ - CARLTON fydag,h

Oïñl fyajdjiï