නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fndaxÑ lßh


wjYH øjH

 • iqÿmdg fndaxÑ 250
 • moug ¨Kq
 • ñálsß wvq fldamam 01
 • lyl=vq iaj,amhla
 • iqÿ .ïñßia weg lsysmhla
 • W¿yd,a f;a ye¢ 1$2
 • rïfm len,a,la
 • lrmsxpd b;s 01
 • l=re÷ fmd;= len,a,la
 • wuqñßia lr,a 03
 • wn iaj,amhla
 • fmd,a f;,a fïi ye¢ 02idod.kakd wdldrh

fndaxÑ lr,a folg m,d fyda yria yevhg lmd.kak' Tn Whkakg .kakd fndaxÑ m%udKh Whd .kak g yels m%udKfha iqÿiq Ndckhla f.k thg f;,a iaj,amhla oud th r;ajk úg lmd fyda ;,d.;a iqÿÆkq" lrmsxpd"Ækq lmd.;a wuqñßia "l=reÿ fmd;="W¿yd, wdÈh oud f;ïmrdÿ lr.kak'wk;=rej lmd.;a iqÿ fndxÑ ál oud uo .skaof¾ ;eïfnkakg yßkak'fuysÈ fndaxÑ ;eïîf.k tk úg thg ñálsß yd moug ¨Kq tl;= lrkak' ñálsß leáfkd.eis ysfokakg yer ,sfmka nd.kak'wdydr .fõYl
úOdhl iQmfõ§
iqð;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr