නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fndaxÑ ue,a¨u


wjYH øjH

  • fndaxÑ .%Eï 250
  • isyskaj .d.;a fmd,a
  • iqÿ ¨kq ìla 04
  • î Ækq .%Eï 30
  • moug ¨Kq
  • lrmsxpd
  • .ïñßia weg lsysmhla
  • wuqñßia lr,a 04
  • f;ïmrdÿjg f;,a


idod.kakd wdldrh

m<uq ,má fndaxÑ f.k fidaod isyskaj lmd mfilska ;nd.kak'

fmd,a ñY%Kh idod .ekSu i|yd .d.;a fmd,a ñgj,a folla iqÿ Ækq ¨Kq wuqñßia .ïñßia .f,a wUrd.kak' ke;skï l=vdjxf.ähl oud fldgd .kak' thg lyl=vq iaj,amhla tl;= lrkak'

oeka iqÿiq Ndckhla ,sm ;nd thg f;,a oud r;ajk úg thg wn weg lsysmhla oukak' th mqmqrK úg isyskaj lmd.;a î Ækq iaj,amhla' tl;= lrkak' f;ïmrdÿ fjoaÈ Bg uq,ska lrmsxpd iy isyskaj lmd.;a fndaxÑ ál tl;= lr fyd¢ka f;,a ñY%jk fia yekaolska ñY%lr úkdä folla muK jid ;nkak' fndaxÑ Nd.hg ;eïnqKq miq Bg ilia lr.;a fmd,a ñY%Kh tl;= lr fyd¢ka ñY% lr.kak'h<s;a th jid úkdä lsysmhla ue,fjk g yer ,sfmka nd.kak'


wdydr .fõYl
úOdhl iQmfõ§
iqð;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr