නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l=l=,a uia ñY% fndaxÑ i,doh


wjYH øjH

  • isysksj ,shd.;a iqÿ meye;s fndaxÑ .%Eï 100
  • ;ñnd isyskaj lmd.;a l=l=¿ uia .%Eï 100
  • isyskaj lmd.;a ;rul Ækq f.ä 01
  • T,sõ f;,a fïi 1
  • foys hqI fïi ye¢ 01
  • moug ¨Kq
  • .ïñßia l=vq iaj,amhla
  • óme‚ iaj,amhla
  • wn l%Sï fïi ye¢ 01


idod.kakd wdldrh

iqÿiq Ndckhla f.k thg f;,a"wnl%Sï" óme‚ oud .Eremamqjla wdOdrfhka ñY% lr.kak'thg moug ¨Kq" .ïñßia l=vq oud ñY% lrkak'oeka thg isyskaj lmd.;a fndaxÑ yd ;ïnd isyskaj lene,slr.;a l=l¿uia î¨kQ wdÈh oud fyd¢ka frdaia lr.kak'


wdydr .fõYl
úOdhl iQmfõ§
iqð;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr