නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ගස් ලබු වෑංජනය 


wjYH øjH

  • fyd|ska meiqK ^Nd.hg bÿKq& .ia,nq .%Eï 500
  • lnf,a neo.;a fmd,a .%Eï 100 
  • lnf,a neo.;a ñßial=vq .%Eï 10 lnf,a neo.;a ;=kmy .%Eï 10 .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2
  • lyl=vq f;a ye¢ 1$2
  • lrmsxpd b;s 01
  • ¨Kq moug
  • fmd,a lsß w~q fldamam 01
  • l=re÷ lene,a,la
  • W¿yd,a f;a ye|s 1$2
  • f;,a fïi ye¢ 03


idod.kakd wdldrh

 neo.;a ;=kmy yd neo.;a fmd,a iu. ish¨ øjH l,jï lr .f,a wUrd.kak' .ia,nq j, fmd;a; bj;a lr ySkshg Tn leu;s yevhlg lmd .kak'

 iqÿiq Ndckhla ,sm ;nd th r;ajk úg thg f;,a oud wn" rïfm" lrmsxpd wdÈh oud neo.kak' thg .ia ,nq oud f;ïmrdÿ lr.kak' bkamiq thg .f,a wUrd.;a fmd,a ñY% lr.kak' ish,a, fyd|ska f;ïmrdÿ jQ miq fmd,a tl;=lr uo .skafka msi.kak'


foaYSh wdydr .fõIl
m%ùK iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr