නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fli,a nv l+ksiaika f;ïmrdÿj


wjYH øjH

 • flfi,a nv .%Eï 250
 • l+ksiaika .%Eï 150
 • r;= Ækq .%Eï 100
 • iqÿ Ækq .%Eï 10
 • lE,s ñßia fïi ye¢ 01
 • ly l=vq f;a ye¢ 1$2
 • rïfm" lrmsxpd
 • wn weg f;a ye¢ 1$2
 • f;,a fïi ye¢ 04
 • ñálsß w~q fldamam 1$2
 • moug ¨Kq
 • wuqñßia lr,a 03


idod.kakd wdldrh

flfi,a nv ySkshg lmd.kak' iqÿÆkq" r;=Ækq" wuq ñßia isyskaj lmd.kak'

iqÿiq Ndckhla ,sm ;nd thg f;,a oud r;ajk úg thg wn" Ækq" wuq ñßia iy wksl=;a ish¨u øjH iy l+ksiaika oud f;ïmrdÿ lr.kak'

oeka thg lmd.;a flfi,a nv oud fyd|ska f;ïmrdÿ lr .kak' bkamiq thg ñálsß tl;=lr fyd|ska ñY%lr W;=rejd ,sfmka nd.kak'foaYSh wdydr .fõIl
m%ùK iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr