නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fli,a nv yskaÿu


wjYH øjH

 • flfi,a nv .%Eï 200
 • ;síngq .%Eï 200
 • fmd,alsß w~q fldamam 01
 • f;,a fïi ye¢ 04
 • wn weg f;a 1$2
 • ly l=vq f;a ye¢ 1$2
 • lE,s ñßia f;a ye¢ 01
 • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 01
 • wuqñßia lr,a 04
 • r;=Ækq .%Eï 50
 • iqÿÆkq .%Eï 10
 • bÕ=re .%Eï 10
 • moug ¨Kq
 • rïfm lrmsxpd
 • .d.;a fmd,a .%Eï 100


idod.kakd wdldrh

flfi,a nv ySkshg lmd.kak' ;síngq yd fmd,a tlg oud fldgd.kak' iqÿiq Ndckhla ,sm ;nd thg f;,a oud r;ajk úg thg bÕ=re" iqÿÆkq" Ækq" wn iy wfkl=;a øjH oud fyd¢ka f;ïmrdÿ lr.kak'

wk;=rej thg flfi,a nv oud f;ïmrdÿ lr.kak' Bg fmd,a lsß w~q fldamam tl tl;=lr uo .skafka 


foaYSh wdydr .fõIl
m%ùK iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr