නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

.ia ,nq wÉpdre


wjYH øjH

  • Nd.hg bÿKq .ia,nq .%Eï 250
  • r;= Ækq .%Eï 100
  • iqÿ Ækq ìla 06 - 07 la
  • ySkshg lmd.;a lerÜ .%Eï 100
  • iSks fïi ye¢ 02
  • úkdlsß w~q fldamam 01
  • úh<s ñÈ .%Eï 50


idod.kakd wdldrh

 lerÜ iy .ia,nq Tn leu;s yevhlg isyskaj lmd .kak' ueá j<|la ,sm ;nd thg úkdlsß" iSks" ¨Kq oud W;=rejd .kak'

 thg .ia,nq" lerÜ" Ækq" folg m,d .;a wuq ñßia" iqÿÆkq oud Nd.hg ;ïnd .kak' oeka thg úh<s ñÈ l,jï lr lEug .kak'


foaYSh wdydr .fõIl
m%ùK iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr