නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lerÜ fudacq


wjYH øjH

  • lerÜ .%Eï 200
  • ud¿ñßia lr,a 2 la fyda 3la^È.á fm;s lmd.;a&
  • wuqñßia lr,a 3la fyda 4la^È.á rjqug lmd.;a&
  • r;=¨kQ 50g
  • wUrd.;a wn f;a yeÈ 2 la
  • ñßia l=vq f;a yeÈ 1 la
  • pÜks fïi yeÈ 1 la
  • iSks fïi yeÈ 2 la
  • ¨Kq wjYH m%udKhg
  • úkdlsß wjYH m%udKhg


idod.kakd wdldrh

lerÜ wÕ,a 1la muK È.g fikaáógrhla muK m<,g isyskaj lmd.kak' th úkdlsß" j;=r" iSks" ¨Kq tl;=lr ;ïnd.kak' ud¿ñßia" wuqñßia" Ækq álo ;ïnd mfilska ;nd.kak' Ndckhla f.k thg wn" ñßia l=vq" pÜks" iSks wjYH m%udKhg ¨Kq iy úkdlsß tl;=lr thg ;ïnd .;a lerÜ iy Ækq" wuqñßia" ud¿ñßia tl;= lrkak'úOdhl iQmfõ§
;s,sK fu;aisß
fcÜúka fydag,h mdkÿr

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv