නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fmdf,dia fudacq


wjYH øjH

 • fmdf,dia .%Eï 200
 • wjYH m%udKhg yd,aueiaika
 • ud¿ñßia lr,a 02 la fyda 03 la ^rjqug lmd.;a&
 • wuq ñßia lr,a 03 la fyda 04 la ^folg ueÈka m,d.;a&
 • ¨kQ .%Eï 50 ^È. fm;s yevhg lmd.;a&
 • wUrd.;a wn f;a ye|s 02 la
 • ñßia l=vq f;a ye|s 01 la
 • wU pÜks fïi ye|s 2 la
 • iSks fïi ye|s 02 la
 • ¨Kq wjYH m%udKhg
 • úkdlsß wjYH m%udKhg


idod.kakd wdldrh

fmdf,dia wÕ,a 1$2 la jk fia fldgq wdldrhg lmd.kak' th úkdlsß" j;=r" iSks" ¨Kq tl;=lr ;ïnd.kak' ud¿ñßia" wuqñßia" Ækq álo ;ïnd mfilska ;nkak'

Ndckhla f.k thg wn" ñßia l=vq" pÜks" iSks" wjYH m%udKhg ¨Kq iy úkdlsß tl;= lr thg ;ïnd .;a fmdf,dia iy Ækq" ud¿ñßia" wuqñßia tl;= lrkak'úOdhl iQmfõ§
;s,sK fu;aisß
fcÜúka fydag,h mdkÿr

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv