නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

;,k ngq fudacq


wjYH øjH

 • ;,k ngq .%Eï 200
 • ñßia l=vq fïi ye|s 01 la
 • iSks fïi ye|s 02 la
 • úkdlsß fïi ye|s 03 la muK
 • lyl=vq iaj,amhla
 • ¨Kq wjYH m%udKhg
 • wn fïi ye|s 01 la ^wUrd.;a&
 • r;=¨kQ .%Eï 50
 • wuqñßia lr,a 04 la fyda 05 la ^folg m,d.;a&
 • ud¿ñßia lr,a 02 la fyda 03 la ^rjqug lmd.;a&
 • wU pÜks fïi ye|s 01 la
 • neo.;a yd,aueiaika iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

;,kngq fidaod keÜg fjka fkdjkfia y;rg m,d.kak' tys weg bj;a lr lmd ¨Kq w;.d .eUqre f;f,a neo.kak' Ndckhla ,sm ;nd thg úkdlsß" pÜks" iSks" ñßia l=vq" lyl=vq" wn ish,a, tl;=lr ye|s.dñka úkdä 3la muK uo.skafka msi.kak' bkamiq iqoaolr .;a r;=Ækq" lmd.;a wuqñßia" ud¿ñßia tl;=lr ,sfmka nd neo.;a ;,kngq tl;= lrkak'


úOdhl iQmfõ§
;s,sK fu;aisß
fcÜúka fydag,h mdkÿr

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv