නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ìïu,a fudacq


wjYH øjH

 • úh<s ìïu,a .%Eï 750
 • r;= ¨kQ .%Eï 250
 • wuqñßia lr,a 10
 • úh<s ñßia len,s lr,a 06
 • wU pÜks fïi ye¢ 03
 • wn .%Eï 30
 • .ïñßia f;a ye¢ 1 1$2
 • úkdlsß wvqfldamam 1$2
 • iSks f;a ye¢
 • ¨kQ ,shd.;a f;a ye¢ 02
 • ly f;a ye¢ 01
 • f;,a w~qfldamam 3$4
 • lrmsxpd lsks;a;la
 • ¨Kq ri wkqj


idod.kakd wdldrh

úh<s ìïu,a msßisÿ lr len,s brd .kak' r;= ÆkQ ^f;a ye¢ 2& lmd .kak' wn úkdlsß oud wUrd .kak' f;,a Ndckhla ,sm ;nd ìïu,a iy r;=¨kQ" wuqñßia neo.kak' Ndckhl ,sm ;nd thg f;,a fïi ye|s 3 oud r;a jQ miq r;=ÆkQ ^,shd.;a&" lrmsxpd" len,s ñßia" rïfma" l=re÷fmd;= rkajka mdg jk ;=re neof.k thg wUrd.;a wU pÜks" .ïñßia" ly" ¨Kq oud ñY% lrkak' bkamiqj neo.;a ìïu,a ndf.g neo.;a wuqñßia lr,a Ækq f.ä ñY% lr úkdä 5 - 10 ;ïnd msi.kak'úOdhl iQmfõ§
;s,sK fu;aisß
fcÜúka fydag,h mdkÿr

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv