නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mßmamq iqma


wjYH øjH

  • mßmamq yqkavq 1$2
  • j;=r ,Sg¾ 01
  • fiar lene,a,la
  • idudkH m%udKfha lerÜ w,hla
  • rgÆkq f.ähla
  • fmd,a lsß fldamam 01
  • moug ¨Kq
  • .ïñßia weg 05
  • iskS iaj,amhla
  • ng¾ fïi ye¢ 01


idod.kakd wdldrh

m<uqfjkau mßmamq .rd" fidaod iqÿiq Ndckhlg oud Bg j;=r tl;= fldg mehla muK fmfÕkakg yßkak' lerÜ" Ækq isyskaj lmd.kak' iqÿiq Ndckhla ,sm ;nd thg ng¾ fïi yekaola tl;= lr t<j¿ hdka;ug neo.kak' Bgu mßmamq iy j;=ro tl;= lr.kak' mßmamq iy t<j¿ uo .skafka ;eïfnkak yer jßka jr ye¢.dkak' ñY%Kh Wl= jeä kï j;=r iaj,amhla Bg tl;= lrkak' <sfmka ndf.k fmfkarhlska fmrd fyd¢ka t<j¿ fmdä lrñka fmr,d .kak' fmd,a lsß iy iSks ñY% lrkak' ¨Kq iy .ïñßia tl;= lr h<s ñY%Kh ,sm ;nd kgjd ñks;a;= lsysmhla ksfjkakg ;nd fïihg hjkak'


m%ùK iQmfõ§
kùka fmf¾rd
rudähd fydag,h" fudrgqj


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv