නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mßmamq j,ska lÜ,Ü


wjYH øjH

 • mßmamq .%Eï 50
 • w, .%Eï 50
 • r;=Ækq f.ä 05
 • Wïn,lv l=vq f;a ye¢ 02
 • iQÿre iaj,amhla
 • ri wkqj ñßial=vq ^len,s&
 • moug ¨Kq
 • mdka msá .%Eï 25
 • ly l=vq iaj,amhla
 • j;=r
 • ìialÜ l=vq
 • lÜ,Ü ne§ug f;,a


idod.kakd wdldrh

m<uqj w, ;ïnd fmd;= yer milska ;nd .kak' wk;=rej mßmamq fidaod .rd ;ïndf.k wUrd .kak' oeka ;ïnd.;a w, fmdälr mßmamq iuÕ ñY% lr .kak' ln,la ,sm ;nd iQÿre neof.k tho w, iy mßmamq iuÕ ñY% lrkak' wk;=rej ;j;a iqÿiq Ndckhla ,sm ;nd th r;ajk úg lE,s ñßia" Ækq neof.k tho ñY%Khg tl;= lrkak' tA iuÕu moug ¨Kq" ly o ñY% lr Bgu foys hqI iaj,amhla tl;=lr tu ñY%Kh leu;s yevhlg .=,s lr.kak' oeka f;,a ;dÉÑhla ,sm ;nd ñY%Kh ìialÜ l=vq j, fyd¢ka ;jrd .eUqre f;f,a rkajka mdg jk;=re neo.kak'


m%ùK iQmfõ§
kùka fmf¾rd
rudähd fydag,h" fudrgqj


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv