නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mßmamq ñY% n;a


wjYH øjH

  • iïnd iy,a .%Eï 500
  • mßmamq .%Eï 500
  • fndïnhs Ækq .%Eï 250
  • wuq ñßia lr,a 04
  • iqÿ Ækq ìla 04
  • iQÿre f;a ye¢ 1$2
  • ly l=vq iaj,amhla
  • f;,a fyda ud.ßka iaj,amhla
  • ;=kmy iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

yd,a yd mßmamq fjk fjku f.k .rd mfilska ;nd .kak' fndïnhs Ækq" iqÿÆkq wuqñßia lmd.kak' iQÿre .f,a oud wUrd.kak' oeka iqÿiq n÷kla ,sm ;nd thg f;,a fyda ud.ßka oud  r;ajkúg lmd.;a Ækq" wuq ñßia oud rkajka mdg jk;=re neo.kak' thgu wUrd.;a iQÿre" ;=kmy l=vq o ñY% lr.kak' Bgu n; ms<sfh< lr .ekSug j;=r tl;= fldg yd,a iy mßmamq tl;= lrkak' n;a ms<sfh, lr wjika jQ miq ;j;a iqÿiq hehs is;k jHxckhla fyda iïn,hla iuÕ wdydrhg .; yelshs'


m%ùK iQmfõ§
kùka fmf¾rd
rudähd fydag,h" fudrgqj


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv