නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fld;a;u,a,s fld, iu. mßmamq f;ïmrdÿj


wjYH øjH

 • mßmamq .%Eï 250
 • úh<s ñßia lr,a 03
 • fld;a;u,a,s fld< iaj,amhla
 • ;lald,s f.ä 02
 • ly f;a ye¢ 1$2
 • ;=k my l=vq f;a ye¢ 02
 • .sf;,a fyda t<j¿ f;,a fïi ye¢ 03
 • Ækq f.ä 01
 • wuq ñßia lr,a 3 - 4
 • lrmsxpd rïfma
 • wn weg f;a ye¢ 01


idod.kakd wdldrh

mßmamq fidaod .rd ly l=vq iaj,amhla yd j;=r wjYH m%udKhg tl;= lrkak' f;,a ,sm ;nd r;a lr thg wn weg iy úh<s ñßia lr,a len,s lvd oud neo rïfm" lrmsxpd lmd.;a Ækq" ;lald,s ish,a, tl;= lr.kak' tAjd nefok úg mßmamq ñY%Kh tl;= lrkak' mßmamq ;eïnqk miq ,sfmka ndkakg wdikakfha thg ¨Kq" wuqñßia" fld;a;u,a,s fld< tl;= lrkak'


m%ùK iQmfõ§
kùka fmf¾rd
rudähd fydag,h" fudrgqj


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv