ඉවුම් පිහුම්

zlß rhsiaZ


ku pdur jqKdg wo jeä fofkla fuhdg l;d lrkafk wfidal lsh,d' yenehs ta kslïu wfidal fkfuhs fofjks bksfu wfidal lsh,d' jD;a;sfhka rx.k Ys,amsfhla ksid wms kj,sh z;re fp*aZ yryd pdurg rig yokak mq¿ka lEula .ek wymq fj,dfj §mq W;a;f¾ we;a;gu úYajdi lrkak;a neß jqKd' zwhsfhda ug ´kEu fohla Whkak mq¿jka" uu ta foaj,a fyd|g bf.k f.k ;uhs zThe Chef BZZ lshk uf.au friagqrkaÜ tl wdrïN lf<a' ys;=jg jvd lEu jÜfgdare pdurf.ka .kak mq¿jka jqK;a wms pdur f.dvla rig yok Tyqf. friagqrkaÜ tlg hd¿fjd we;=¿ úYd, msßila fydhdf.k tk zlß rhsiaZ yod.kak úÈh wy.;a;d'

wjYH øjH

 • iïnd iy,a .%Eï 500
 • î Ækq f.ähla
 • ;lald,s f.ä folla
 • Wl= fmd,alsß fldamamhla
 • fmd,a f;,a iaj,amhla
 • wjka lr.;a lcq álla
 • l=re÷ fmd;= lene,a,la
 • bÕ=re iqÿ Ækq
 • ñßia l=vq f;a yekaola
 • ng¾ iaj,amhla
 • lr|uqx.=" lrdnqkeá
 • iQÿre - lyl=vq f;a ye¢ nd.h ne.ska
 • ri wkqj ¨Kq
 • neomq ;=kmy l=vq f;a yekaola
 • idok l%uh

  iy,a fidaod mfilska ;nkak' Ndckhla ,sm ;nd thg ng¾ oud Èhjk úg rïfma" lrmsxpd" l=r÷ fmd;= lene,a, iuÕ lyl=vq f;a ye¢ Nd.h o oud thg iy,a tl;= lr j;=r wvqfjka oud n; Whd .kak' fjku Ndckhlg fmd,a f;,a oud thg Ækq ;lald,s lmd oud wUrd.;a bÕ=re iqÿÆkq" ñßia l=vq" lrouqx.= lrdnq keá iuÕ wjka lr.;a lcq" neomq ;=kmy iy iQÿre oud fyd¢ka l,jï lr .kak' l<jï lr.;a n;g Wl= fmd,alsß oud ri wkqj ¨Kq tlalr fyd¢ka ;eïfnkakg yer fïihg hjkak'

  Oïñl fyajdjiï