නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

.=crdá uid,d n;awjYH øjH

ndiau;S iy,a .%Eï 500
t<Õsf;,a fïi ye`È 04
iqÿ ¨kq ìla 04
l=re÷ fmd;= 01
iQÿre f;a ye¢ 1$2
fldgq yevhg lmd.;a w, lma 01
fldgq yevhg lmd.;a lerÜ lma 01
.%Ska mSia lma 01
ly l=vq f;a ye`È 1$2
ñßia l=vq f;a ye¢ 01
.rï uid,d f;a ye`È 1$2
¨Kq iy .ïñßia ri wkqj


idod.kakd wdldrh

.eUqre n÷kla f.k <sm ;nd th r;a jQ miq thg t<Õsf;,a iy l=re÷ fmd;= "lrmsxpd "tkid,a oud u| fõ,djla neo.kak' bkamiq iqÿ Ækq ál oud lmd.;a w, "lerÜ iu`. .%SkamSia "ly l=vq "ñßia l=vq oud fyd¢ka l,jï lr úkdähla muK ;nd thg fidaod.;a iy,a ál  oud wjYH m%udKhg j;=r oud msi.kak'


m%ùk iQmfõÈ Ysrdka ärdka mSg¾ Taru Villas (Pvt) Limited