නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Ökfha m%isoaO Ñlka rhsiawjYH øjH

;ïnd.;a ndiau;S
iy,a .%Eï 500
;ïnd.;a l=l=,a uia .%Eï 300
Bok choy .%Eï 50
bÕ=re .%Eï 10
iqÿ Ækq .%Eï 10
î  Ækq .%Eï 50
r;=mdg f.dajd .%Eï 50
Ñ,s fmaiaÜ fïi ye¢ 02
Oyster sauce fïi ye¢ 01
fidahd fidaia fïi ye¢ 01
¨Kq iy .ïñßia ri wkqj


idod.kakd wdldrh

 n÷kla f.k <ssm u;  ;nd thg t<j¿ f;,a oud r;a jQ miq bÕ=re iy iqÿ Ækq oud fyd¢ka l,jï lr thg ;ïnd.;a l=l=¿ uia len,s tl;= lr .kak' bkamiq Thsiag¾ fidaia iy fidahd fidaia oud fyd¢ka l,jï lr thgu bok choy iy r;=mdg f.dajd isyskaj lmd tl;= lr ¨Kq iy .ïñßia oud wjidkfha ;ïnd.;a n;a ál tu ñY%Khg oud fyd`Èka l,jï lr ms<s.kajkak'


m%ùk iQmfõÈ Ysrdka ärdka mSg¾   : Taru Villas (Pvt) Limited